Energetický certifikát vie ako ušetriť!

Ponuka:

 • Energetický certifikát           (kolaudácia, predaj, prenájom a pod.)
 • Energetický posudok            (pre stavebné povolenie a pod.)
 • Tepelnotechnický posudok    (nenávratný príspevok ŠFRB a pod.)

Zavolaj nám:

 • Západ SR:   0908 527 118 (ing. Komňaťan)
 • Východ SR:   0908 034 956 (ing. Cigan)

Kedy je potrebný energetický certifikát?

 • Pri kolaudácii budovy (novostavba, rekonštrukcia)
 • Pri prenájme budovy
 • Pri predaji budovy
 • v iných prípadoch

Energetický certifikát vypracujeme pre všetky objekty:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

Potrebné podklady:

 • Projektová dokumentácia stavby: (ak neexistuje, je nutné ju vyhotoviť podľa zamerania na mieste) – Pôdorysy všetkých podlaží, Zvislé rezy, Pohľady na budovu, Situácia vrátane susediacich budov a orientácie budovy na svetové strany
 • Skladby obvodového plášťa budovy: obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými priestormi
 • Špecifikácie otvorových konštrukcií (okná, dvere, garážové brány,…): Materiál a typ výrobkov; Špecifikácia zasklenia; Súčiniteľ prechodu tepla (U)
 • Projekt vykurovania a termoregulácie; Špecifikácie kotla; Iné zdroje energie napr. solárne panely, krb…
 • Projekt zdravotechniky; Špecifikácie ohrievača vody
 • Elektrorozvody a klimatizácia (pri certifikácii rodinného a bytového domu nie sú potrebné)

Cenník energetickej certifikácie:

 • Rodinné domy: 149-249€*
 • Bytové domy: 149-299€*
 • Ostatné objekty bez vzduchotechniky: 229-429€*
 • Ostatné objekty so vzduchotechnikou: 299-499€*

*Platí pre objekty do 1000m2 celkovej podlahovej plochy. Iné prípady individuálne. Cenové rozpätie je dané rôznou podlažnosťou, náročnosťou stavby a použitými technológiami, kompletnosťou a aktuálnosťou Vašich podkladov, rozsahom objednávky.

Objednaj si certifikát dnes, investícia sa ti už zajtra môže vrátiť!

Prečo má Energetický certifikát takú cenu?
Cena je stanovená odborným odhadom, certifikát nie je len opečiatkovaný papier z údajmi, je za tým niekoľko hodín kvalifikovanej práce – pri prízemnom rodinnom dome je to min. 10h práce dvoch odborne spôsobilých osôb: cesta na stavbu a obhliadka, tvorba výpočtového modelu, výpočet tepelnotechnických vlastností konštrukcií, výpočet tepelných ziskov a strát, výpočet potreby energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody a na záver kompletizácia a expedícia hotového certifikátu.   To je pri minimálnej akceptovateľnej hodinovej sadzbe 15-20€/h výsledná cena certifikátu od 150-200€.

Videli ste lacnejšie ponuky?
Certifikácia je služba, cena bude vždy od 0€ po nekonečno. My ponúkame férové ceny, ak niekto ponúka nižšie, tak pravdepodobne v rámci nejakého balíčku služieb – čiže na Vás už zarobil, zarába alebo ešte len zarobí – v skutočnosti ale určite neplatíte 1€. Môžete naraziť aj na skutočne nízke ceny len za samotný certifikát – avšak tieto môže vydávať len oprávnená osoba so živnosťou – potom je otázna kvalita, alebo pravosť tohto dokumentu, rozhodne nečakajte pri nízkych platbách úsmev, službu, čas, či dobrú radu. Energetický certifikát platí 10 rokov, nekončí kolaudáciou…

Pozor pri ponukách “bez dokladu” – každý energetický certifikát musí byť zaregistrovaný v databáze MVRR SR, neevidovaný certifikát je bezcenný!

FAQ:

Čo je to Energetický certifikát?
Je to osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii. Budovu posudzuje z hľadiska jej hospodárnosti najmä na základe potrebnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. V nebytových objektoch aj na chladenie, vetranie a osvetlenie.
Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa budovy zatriedia do energetických tried A až G.

Kto a kedy má povinnosť zaobstarať Energetický certifikát?
Povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy má podľa zákona č.555/2005 vlastník budovy, správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a bytové družstvo. Povinná je:

 • Pri kolaudácii budovy (novostavba, rekonštrukcia)
 • Pri prenájme budovy
 • Pri predaji budovy

Kedy nie je povinný Energetický certifikát?

 • pre chránené historické budovy a pamätníky
 • pre kostoly a stavby pre bohoslužby, náboženské podujatia
 • pre dočasné stavby s plánovaným užívaním kratším ako 2 roky
 • pre priemyselné stavby, dielne, a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • pre bytové budovy s dobou užívania menej ako 4 mesiace v roku
 • pre samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2

Legislatíva:
Zákon o energetickej certifikácii budov č.555/2005
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 311/2009 Z.z

Kontakty:


Energetická certifikácia – referencie

Last modified on 2014-02-04 11:27:47 GMT. 0 comments. Top.

foto-ecb_0

Autor: Ing. Radoslav Cigan

73 rodinných domov
14 bytových domov
14 rôznych stavieb

1. Ekonomická univerzita Košice
2. Obecný úrad Sokoľany
3. Základná škola Jasov
4. Centrum Augustiánov Košice
5. Administratívna budova Handtmann, Košice
6. Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Pavilón Chémie
7. Administratívna budova Felbermayr IMMO, s.r.o. Košice
8. Administratívno-prevádzkový objekt, Košice – Barca
9. Poliklinika Toryská, Košice
10. Predajňa rozličného tovaru, Sokoľany
11. Administratívna budova  Wagon Slovakia, Košice
12. Administratívna budova U.S.Steel Košice
13. Sociálno – administratívna budova Eltek Slovakia, Liptovský Hrádok
14. Administratívna budova Medea, a.s. Košice

00_kolaz projektov 2011-13_web

Autor: Ing. Mário Komňaťan Potkány